Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

 

 

 

 

REKONWERSJA KADR

 

 

 

REKONWERSJA KADR - to zespół (system) prawnie unormowanych przedsięwzięć, podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową w środowisku cywilnym. Istotą rekonwersji kadr jest podejmowanie przez wyspecjalizowane organy wojskowe różnorodnych działań wobec żołnierzy zwalnianych i już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, podporządkowanych przygotowaniu żołnierzy do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy po zwolnieniu z wojska lub do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. REKONWERSJĄ KADR zajmują się wyspecjalizowane organy wojskowe powołane do świadczenia pomocy rekonwersji, tj.:

 1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. rekonwersji;
 2. Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;
 3. Kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej (dla województwa pomorskiego w Gdyni);
 4. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku;
 5. Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku.


Głównym koordynatorem przedsięwzięć rekonwersyjnych na terenie województwa pomorskiego jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, który realizuje je poprzez swojego Pełnomocnika ds. Rekonwersji.

 

INFORMACJE NA TEMAT POMOCY REKONWERSYJNEJ UZYSKASZ W:


Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
Sekretariat: tel. 261 826 678, fax 261 826 674
Szef wydziału aktywizacji zawodowej: tel. 261 826 679; 261 826 717
Szef wydziału metodycznego: tel. 261 826 680
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodki Aktywizacji Zawodowej
Gdynia, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2
tel. 261 26 55 14 (20,24,32,34), fax. 261 26 55 52

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
80-206 Gdańsk, ul. Do Studzienki 45
e-mail: 
wszwgdansk@ron.mil.pl
Pełnomocnik Szefa WSzW ds. rekonwersji , tel. 261 212 153

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 8
e-mail: 
wkuslupsk@ron.mil.pl, tel. 261 458 836

Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku
80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 47
tel. 261 212 522, 261 212 559, 261 212 523
fax 261 213 303
e-mail: wbegdansk@ron.mil.pl

 

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz.U. z 2010r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.), w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, pełnomocnika Szefa WSzw oraz Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego.

Ponadto były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z w/w pomocy bezterminowo.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

 1. doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,
 2. przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa iata  przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,
 3. praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową  co najmniej dziewięć lat.

W ramach pomocy, o której mowa do wysokości limitów, mogą być pokrywane koszty:

 1. przekwalifikowania zawodowego;
 2. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
 3. zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

Wysokość limitów, o których wyżej mowa, wynosi za:

 1. przekwalifikowanie zawodowe - 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
 2. przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;
 3. zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty przekwalifikowania zawodowego w wysokości:

 1. po 4 latach służby wojskowej - 100%,
 2. po 12 latach służby wojskowej - 200%
 3. po 15 latach służby wojskowej - 300%

- limitu określonego w pkt 1.


Z pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Małżonkom oraz dzieciom oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa pokrywa się koszty przekwalifikowanie zawodowe w wysokości 300% 75% najniższego uposażenia zasadn.iczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.

Koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki; oraz koszty zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej, pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, wszystkie koszty związane z tym przekwalifikowaniem podlegają zwrotowi. 

 

RODZAJE POMOCY REKONWERSYJNEJ

Zajęcia grupowe

Organizowane są dla każdego żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej. Na zajęcia grupowe kieruje dowódca jednostki. Nie są one jednak obowiązkowe, żołnierz może zrezygnować z zajęć składając oświadczenie, które dołączane jest do jego akt. 

Seminaria składają się z 2-3 dni zajęć, podczas których uczestnicy zapoznają się z:

 • ich stanem finansowo-prawnym przed oraz po zwolnieniu
 • możliwościami oraz kierunkami i zasadami przekwalifikowania
 • trybem odbywania przyuczenia do zawodu
 • zasadami finansowania przekwalifikowania
 • zasadami prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • wybranymi aspektami psychologii sukcesu
 • zasadami oraz trybem odbywania praktyk zawodowych
 • sytuacją społeczno - zawodową byłych żołnierzy
 • różnymi metodami poszukiwania pracy

Przekwalifikowanie
Polega na finansowaniu pełnym lub częściowym szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, przydatnych do kontynuowania aktywności zawodowej w warunkach cywilnych. Każdy, komu przysługuje przekwalifikowanie może korzystać z przyuczenia do zawodu realizowanego w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia.

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy rekonwersyjnej w postaci przekwalifikowania żołnierz zawodowy musi złożyć w jednostce wojskowej a były żołnierz zawodowy odpowiedni wiosek do dyrektora WBE w Gdańsku. Wniosek ten przesyła za pośrednictwem OAZ w Gdyni lub do dyrektora WBE.W przypadku byłych żołnierzy zawodowych wniosek do dyrektora WBE można złożyć w WKU w Słupsku.

Wniosek powinien zawierać:

 • stopień wojskowy;
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu kontaktowego żołnierza lub byłego żołnierza zawodowego;
 • numer PESEL;
 • NIP;
 • adres urzędu skarbowego;
 • formę pomocy rekonwersyjnej, z której chciałby skorzystać żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, w tym pełną nazwę szkolenia i kierunek szkolenia;
 • instytucję organizującą szkolenie;
 • termin szkolenia;
 • koszt szkolenia;
 • uzasadnienie wyboru pomocy rekonwersyjnej;
 • przewidywane koszty przejazdów i noclegów;
 • informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej.

Załączniki do wniosku:

 • decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 • zaświadczenie instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
 • zaświadczenie organu kadrowego o liczbie lat w służbie wojskowej;
 • zaświadczenia o korzystaniu z doradztwa zawodowego.

Małżonek żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołącza:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. Dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołączają:
  • skrócony odpis aktu urodzenia

Wzór wniosku znajduje się w dziale Wzory dokumentów.

Wzór zaświadczenia instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń - wersja PDF i DOC

Praktyka zawodowa

Żołnierz zawodowy może, na swój wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni zawodową służbę wojskową, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

Jest to pomoc przysługująca tylko żołnierzom będącym w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego lub przeniesionym do dyspozycji. Praktyka zawodowa może trwać do sześciu miesięcy pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej Żołnierzowi zawodowemu przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyk zawodowych, według zasad i limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
(Dz. U z 2099r. Nr 67, poz. 565).

Praktykant odbywa staż w nowym miejscu pracy, jednak wynagrodzenie jest wypłacane jako normalna pensja z wojska, a zakład pracy nie ponosi żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem praktykanta. W ten sposób będąc jeszcze zawodowym żołnierzem podnosi swoje kwalifikacje w wybranej branży.

Doradztwo zawodowe 

Doradztwo zawodowe prowadzone jest na zasadzie optymalizacji decyzji żołnierza odnośnie wyboru rodzaju pracy, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania.
Przed planowanym terminem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dowódca jednostki kieruje żołnierza do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej. Ośrodki Aktywizacji Zawodowej, który udzieli pomocy w zakresie:

 • określenia predyspozycji osobowościowych do wykonywania wybranego zawodu,
 • wyboru kierunku przekwalifikowania,
 • nauki praktycznych metod poszukiwania zatrudnienia, a w szczególności umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania różnych źródeł informacji o wolnych miejscach pracy,
 • tworzenia i realizacji planu poszukiwania pracy oraz korzystania z usług wyspecjalizowanych instytucji rynku pracy zajmujących się doradztwem personalnym i pośrednictwem pracy,
 • uzyskiwania porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcia lub zmiany zatrudnienia,
 • sporządzanie bilansu umiejętności zawodowych polegającego na analizie dotychczasowych osiągnięć zawodowych, stanu wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
 • uzyskiwania informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia,
 • przygotowywania dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia oraz napisania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • kontaktowania się i prowadzenia rozmowy z pracodawcą poprzez zaprezentowanie, przy wykorzystaniu środków audiowizualnych, sposobu przygotowania się do rozmowy, zasad jej prowadzenia oraz zachowania się w trakcie jej trwania.

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

Zasady finansowania pomocy rekonwersyjnej 

W ramach pomocy żołnierzowi zawodowemu lub byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, pokrywa się do wysokości limitu koszty za:

 1. przekwalifikowania zawodowego;
 2. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
 3. zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;
 4. nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania zainteresowanego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

Wysokość limitu kosztów wynosi za:

 1. korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu - 150 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy; (aktualnie wynosi 3750 zł)
 2. przejazdy - równowartość dwudziestu przejazdów wykonywanych przez przewoźników kolejowych drugą klasą pociągu pośpiesznego, z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
 3. noclegi - równowartość trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Pokrycia kosztów dokonuje się na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów.
W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż przewoźnik kolejowy zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu do wysokości cen biletów na przejazd drugą klasą pociągu pośpiesznego z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych. Koszty te nie obejmują cen biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia.
Pokrycia kosztów dokonują:

 • dowódca jednostki wojskowej - dla żołnierza zawodowego;
 • właściwy terytorialnie dyrektor biura emerytalnych w Gdańsku- dla byłych żołnierzy zawodowych oraz małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej ze względu na zmiany organizacyjne, o których mowa w art. 114 ust. 2 ustawy, i nie posiadają uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych, korzystają z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu do wysokości dwukrotnego limitu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

Podatek 
Od kwot uzyskanych w związku ze szkoleniem należy opłacić podatek dochodowy w wymiarze:

 • 10% - były żołnierz zawodowy posiadający uprawnienia emerytalne lub rentowe.
 • 20% - żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy nieposiadający uprawnień emerytalno-rentowych.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 173 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (D.U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724)
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (D.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 669)
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1622)
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 1559)

Na co zwrócić uwagę w powyższych ustawach?
 • W ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 111, 119 i 120)
 • W Rozporządzeniu Prezesa RM w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością - wykaz stanowisk
 • W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 45, art. 18c pkt 3, art.43 ust.1 pkt 5, art. 71 ust. 2pkt1 oraz art. 100 ust. 1 pkt. 1 ppkt g)
 • W rozporządzeniu MON z dnia 20 kwietnia 2009r. znajdują się informacje dotyczące form pomocy rekonwersyjnej
 • W rozporządzeniu MON z dnia 18 maja 2007r. określenie trybu postępowania w przypadku zatrudnienia byłego żołnierza zawodowego na stanowiskach związanych z obronnością kraju
 • W ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (art. 133a)
 • W ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (art.34)