Strona Główna BIP Strona Główna
> Informacje nt. NSR
 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ 
SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, ochotników, którzy na podstawie podpisanego kontraktu znajdują się na przydziałach kryzysowych w jednostkach wojskowych, do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych w kraju i za granicą. 

Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z  zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej.

Osoby wchodzące w skład NSR będą miały obowiązek raz w roku szkolić się łącznie przez miesiąc (w ramach kilkudniowych ćwiczeń rotacyjnych).

Czas ćwiczeń wojsko w pełni zrekompensuje - za ten czas będzie wypłacane uposażenie, takie jak każdemu żołnierzowi zawodowemu. Wypłata uposażenia ma zrekompensować to, że w czasie szkolenia jako żołnierz NSR nie będziesz mógł pracować.

Odpowiednie świadczenie finansowe będzie otrzymywał również pracodawca.

  GŁÓWNYMI CELAMI NSR SĄ:

 • zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków;
 • działania antyterrorystyczne;
 • ochrona mienia;
 • akcje poszukiwawcze;
 • ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego;
 • oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianie;
 • realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • pełnienie służby poza granicami kraju.

  KRYTERIA I WARUNKI, JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ OCHOTNIK - KANDYDAT

 • obywatelstwo polskie;
 • odpowiedni wiek życia (szeregowi do 55 r.ż., podoficerowie i oficerowie do 63 r.ż.);
 • zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.

 Konieczne do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt natomiast może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia – oprócz wyżej wymienionych – łącznie następujące warunki:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej;

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo o zdolności do pełnienia służb poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

 

Przydział kryzysowy można nadać na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania.

 

 

 

Zostając Żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych zyskasz:

 

 • pierwszeństwo podczas kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej;
 • gwarancję stabilności zawodowej (ochronę zatrudnienia, urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • wliczanie do wysługi pracowniczej czasu służby;
 • doliczanie emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstaw jej wymiaru, czasu czynnej służby w NSR do tej podstawy;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • możliwość skierowania, w czasie służby wojskowej, do udziału w różnorodnych formach szkolenia i kształcenia na koszt wojska, w celu zapewnienia ich rozwoju służbowego;
 • prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskami o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu, albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych;
 • w czasie czynnej służby na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych (opieka medyczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze i świadczenia zdrowotne);
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo - profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami;
 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby (odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej;
 • zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem;
 • dodatek motywacyjny za uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty przy posiadaniu co najmniej oceny dobrej w opinii służbowej;
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie wypłacane jest w niższej wysokości.
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny;
 • uwzględnienie czasu służby w NSR jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 • prawo do wyróżnień za wzorową służbę (dyplomy, certyfikaty udziału w ćwiczeniach, odznaki);
 • prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy zawodowych odznaczeń państwowych i resortowych;
 • prawo do publicznego występowania w mundurze NSR, indywidualnie na zasadach określonych w oddzielnych przepisach;
 • prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera i oficera - rezerwisty oraz noszenia zawiązanych z nimi odznak po zakończeniu nienagannej służby.

                       

 

 Honor, wyzwanie, braterstwo.

Rób to co kochasz. Żyj z pasją.

Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych!

  

 

 

_____________________________________________________________

 

WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ

 

OCHOTNIK - osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kwalifikacje do pełnienia służby wojskowej, która dobrowolnie zgłosiła się do pełnienia służby wojskowej.

ŻOŁNIERZEM REZERWY jest osoba (kobieta, mężczyzna), która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

ZASOBY OSOBOWE NA POTRZEBY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w JW., nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ma charakter stosunku administracyjno-prawnego powstałego w wyniku jego nadania za pomocą karty przydziału kryzysowego, stanowiącej decyzję administracyjną. Do nadania przydziału kryzysowego uprawniony jest wyłącznie organ administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień. Nadanie przydziału kryzysowego jest dwuinstancyjne.

SŁUŻBA WOJSKOWA W REZERWIE – pełnienie określonego rodzaju czynnej służby wojskowej przewidzianej dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, którymi są ćwiczenia wojskowe. Dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy służba w rezerwie oznacza również ich gotowość (dyspozycję) do natychmiastowego rozpoczęcia pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku wystąpienia takich potrzeb.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników nie będących żołnierzami rezerwy lub nie pełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju, na potrzeby gromadzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych.

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA – rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez czas określony, w razie zagrożenia kryzysowego lub na potrzeby wykonywania przez JW. zadań poza granicami RP.

 PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z poźn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518)
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 145, poz. 971)
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497)
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz., 36)
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 307 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950)