Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa
 

Co to jest ta "kwalifikacja wojskowa"?

Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności przeprowadzanych przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisję lekarską i wojskowego komendanta uzupełnień w celu ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Co na ten temat mówią przepisy prawa?

1. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP (pełnienia służby wojskowej, pełnienia służby w obronie cywilnej), oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 • założeniem ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczka wojskowa);
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

2. Osoba podlegająca stawieniu się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej doręcza się osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.

4. Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

5. Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, służba przygotowawcza, okresowa służba wojskowa, służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

6. Przeniesienie do rezerwy przeprowadza Wojskowy Komendant Uzupełnień, po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej, czyli po 14 dniach. Przeniesienie do rezerwy odbędzie się z urzędu, bez konieczności stawiennictwa danej osoby. Osoby, które z różnych przyczyn, będą chciały otrzymać zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej i posiadać taki wpis w książeczce wojskowej, powinny złożyć wniosek do przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w czasie kwalifikacji. Zaświadczenia będą do odebrania w siedzibie WKU w Słupsku lub na terenie działania kwalifikacji wojskowej w określonym terminie. Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej zaświadczenia i wpisy w książeczkach będą wystawione w siedzibie WKU w Słupsku.

 

Reasumując:

 • uregulowaniem powszechnego obowiązku obrony RP jest zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej;
 • po określeniu zdolności do służby wojskowej dana osoba zostanie przeniesiona do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Przeniesienie odbędzie się z urzędu bez udziału danej osoby;

 


OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:

 

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; 

2. powiatowej komisji lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

  

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

 

 


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej  z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.(Dz. U. z 2018 r., poz. 1982)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944)