Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

Służba kandydacka polega na kształceniu w uczelni wojskowej albo szkole podoficerskiej albo szkoleniu w ośrodku szkolenia; wykonywaniu zadań służbowych w uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia; kształceniu w uczelni innej niż wojskowa oraz odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:
 • niekarana sądownie;
posiadająca:
 • obywatelstwo polskie;
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej 18 lat;
 • świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej w ramach studium oficerskiego;

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m.in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych - dostępne są na stronach internetowych poszczególnych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich:


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939
www.wat.edu.pl
 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. 261 262 735
www.amw.gdynia.pl
 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 576
www.awl.edu.pl
 

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261 517 733, 261 517 100
www.law.mil.pl
 

Zarówno studia stacjonarne na uczelniachwojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:

 • do służby stałej – na czas nieokreślony;
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.

SPRAWDŹ
ZESTAWIENIE
limitów miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) na 2019 r.

LIMITY
miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2019/2020

OSOBA ZAINTERESOWANA SKŁADA WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ ZAWIERAJĄCY KWESTIONARIUSZ OSOBOWY, DO:

 1. Rektora - Komendanta uczelni wojskowej:
  • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;
  • cywilni studenci uczelni wojskowej;
 2. Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące:
  • absolwenci uczelni posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych niebędący żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego
 3. Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa:
  • podoficerowie zawodowi posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny ubiegający się o przyjęcie do 3  miesięcznego oraz 6  miesięcznego studium oficerskiego oraz szeregowi zawodowi posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny ubiegający się o przyjęcie do 12 miesięcznego studium oficerskiego za wyjątkiem kandydatów do studium oficerskiego w grupie osobowej wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, którzy składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia magisterskie lub równorzędne), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni. Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO UCZELNI WOJSKOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 OKREŚLA:

 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1627 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. 2019 r. poz. 287)
 3. Decyzja nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz.Urz. MON z 2018 r., poz. 109)
 4. Decyzja nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r. (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz. 170)
 5. Decyzja nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz. 161)