Strona Główna BIP Strona Główna
> Informacje ogólne
 

 

ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM MOŻE BYĆ OSOBA posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

1. Korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 • oficerów młodszych,
 • oficerów starszych,
 • generałów i admirałów;

2. Korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 • podoficerów młodszych,
 • podoficerów,
 • podoficerów starszych,

3. Korpus szeregowych zawodowych.


Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - na czas nieokreślony (w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych);
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie (w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych). 


Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba określa rozkaz personalny, a  w przypadku żołnierzy kontraktowych, kontrakt. 

 

KANDYDATOM NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH OFERUJEMY:

 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
 • jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w kraju,
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej,
 • nagrody uznaniowe,
 • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.

 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić  służbę wojskową oraz  stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

  

Szeregowi zawodowi, którzy posiadają co najmniej bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej mają pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich.  

Szeregowi zawodowi posiadający świadectwo maturalne, w trakcie swojej zawodowej służby wojskowej, mogą ubiegać się o przyjęcie do wyższej szkoły  oficerskiej lub akademii wojskowej.

 


   
KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada ukończoną szkołę średnią; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata) po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 • podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 
Jesteś szeregowym zawodowym i służysz w jednostce wojskowej:

 • jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, na stopień wojskowy kaprala (mata) może być mianowany, po zdaniu egzaminu na podoficera, szeregowy zawodowy, który ukończył szkołę średnią i posiada bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

Żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową i ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają pisemny wniosek zawierający kwestionariusz osobowy do komendanta szkoły podoficerskiej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • kserokopia prawa jazdy kategorii B;
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej.  

Dowódca jednostki kieruje żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:

 • orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej;
 • dokumenty ewidencyjne osoby.

 

 

KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, o której mowa w art. 124 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, mianowanych na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub  bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej oraz posiada co najmniej  dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub  bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

Osoba zainteresowana karierą oficerską w wojsku może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia wyższej szkoły lub akademii wojskowej albo studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etapy służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia określonej funkcji.

O przyjęcie do korpusu oficerskiego może ubiegać się osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada odpowiednie wykształcenie:
 • świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia wojskowe I stopnia;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12 miesięcznego studium oficerskiego;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalistycznej dziedzinie - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 3 lub 8,5 miesięcznego studium oficerskiego
 • nie był(a) karany(a) sądownie,
 • posiada co najmniej 18 lat,
 • zda egzamin wstępny,
 • odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

 
Jesteś szeregowym zawodowym, podoficerem zawodowym i służysz w jednostce wojskowej:

 • jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) może być mianowany, po odbyciu szkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera szeregowy zawodowy, podoficer zawodowy, który ukończył studia wyższe i posiada bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

 

 

 PROCEDURY POWOŁANIA DO

ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

1.    Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej  zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

2.  Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych  stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.

3.  W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z ich kwalifikacjami.

4.    Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.

5.    Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

6.    Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.

7.  Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

8.    Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
 • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy,
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • oraz prawo jazdy, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, świadectwa pracy.

9.   Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, kieruje ich do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w  celu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.

10. Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołanie do zawodowej  służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

 

 

 

 

 

 

 

 


 PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 330)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1299)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 27, poz.135)
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2015 r., poz. 761 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1341)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową (Dz. U. z 2015 r., poz. 1478)