Strona Główna BIP Strona Główna
 

 

 

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA

 

 • książeczka wojskowa jest wojskowym dokumentem osobistym;
 • książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej;
 • książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu  wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień;
 • ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień;
 • posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia   przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie;
 • osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu  wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 • osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu  komendantowi uzupełnień.

 

 
POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA

 KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

 

 • o utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego;
 • Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej;
 • osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową;
 • organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową;
 • w razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień;

 

UWAGA !

 • w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Słupsku na kwotę - 28 zł;
 • w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Słupsku na kwotę - 28 zł.

 

 

opłatę za  wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto:


  URZĄD MIASTA W SŁUPSKU

Plac Zwycięstwa 3

 NR 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

 z dopiskiem: opłata skarbowa za duplikat książeczki wojskowej.

Opłata skarbowa w wysokości 28 zł

 

  
> Pobierz wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej

 

 


 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r.  w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 212, poz. 2154 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r.  w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn. zm.)
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn.zm.)