Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

W czasie pokoju obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega między innymi na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

NA ĆWICZENIA WOJSKOWE MOŻNA POWOŁAĆ:

 • żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe; 
 • żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych; 
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych na ćwiczenia wojskowe można również powołać pozostałych żołnierzy rezerwy, czyli takich, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały. Obowiązek odbycia ćwiczeń wojskowych zarządzony zostaje wtedy Rozporządzeniem Rady Ministrów.

NA ĆWICZENIA WOJSKOWE NIE POWOŁUJE SIĘ ŻOŁNIERZY REZERWY, KTÓRZY:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego w czasie jej trwania; 
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora - w czasie trwania kadencji; 
 • zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę. 

ĆWICZENIA WOJSKOWE MOGĄ BYĆ ODBYWANE JAKO:

 • jednodniowe; 
 • krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni; 
 • długotrwałe - trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni; . 

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani również żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. 
Złożenie wniosku, o którym mowa wyżej, nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych.

Żołnierze rezerwy mogą odbywać ćwiczenia wojskowe również w innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wykonujących zadania w zakresie spraw mobilizacyjnych oraz szkolenia żołnierzy rezerwy, jeżeli jednostkami tymi kierują lub w celu wykonywania tych zadań w jednostkach tych pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi.

Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wojskowych zawarto w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 950).

Żołnierze rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe mogą być mianowani na wyższe stopnie wojskowe. Szczegółowe informacje dotyczące mianowania na wyższe stopnie wojskowe zawarto w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 307 z późn. zm.)

 MIANOWANIE ŻOŁNIERZY REZERWY:

 • na stopień starszego szeregowego można mianować szeregowego, który w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych osiągał bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej;
 • na wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany podoficer, który odbył łącznie ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej 7 dni;
 • na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany żołnierz w stopniu wojskowym szeregowego lub podoficera, który złożył egzamin na oficera i odbył ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej 15 dni;
 • na wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany oficer, jeżeli w posiadanym stopniu wojskowym odbył ćwiczenia wojskowe w łącznym wymiarze co najmniej 15 dni. ;
 • na wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany oficer, jeżeli w posiadanym stopniu wojskowym odbył ćwiczenia wojskowe w łącznym wymiarze co najmniej 15 dni.

 

 

 

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

LP.

STOPIEŃ WOJSKOWY

KWOTA NETTO *

1.

major (komandor podporucznik)

117,5

 2. 

kapitan(kapitan marynarki)

115

 3. 

porucznik(porucznik marynarki)

112,5

 4. 

podporucznik(podporucznik marynarki)

110

 5. 

starszy chorąży sztabowy
(starszy chorąży sztabowy marynarki)

95

 6. 

starszy chorąży(starszy chorąży marynarki)

92,5

 7. 

chorąży(chorąży marynarki)

90

 8. 

młodszy chorąży(młodszy chorąży marynarki)

87,5

 9. 

starszy sierżant(starszy bosman)

85

10. 

sierżant(bosman)

82,5

11. 

plutonowy(bosmanmat)

80

12. 

starszy kapral(starszy mat)

77,5

13. 

kapral(mat)

75

14. 

starszy szeregowy(starszy marynarz)

72,5

15. 

szeregowy(marynarz)

70

* w złotych, wypłacana na każdy dzień ćwiczeń