Strona Główna BIP Strona Główna
> Zwrot kosztów osobom wezwanym do WKU
 

 

 

PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM

KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH

POWSZECHNEGO OBOWIAZKU OBRONY

 

 

 

§ 1

 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Słupsku jako organ administracji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) ma prawo wezwać osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony, które są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. 

§ 2

 
Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm. - druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Słupsku Systemu Informatycznego SPIRALA-ZINT.

§ 3

W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe –wezwanie może mieć formę zaproszenia.

 § 4

 
Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek na druku wezwania zarówno w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają ten fakt swoim podpisem i pieczęcią na obu częściach tego wezwania.

§ 5

 

Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia, zgodnie  z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

 

a)     w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba która stawiła się na wezwanie,  składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszych procedur.

 

b)     do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie.

 § 6
 

Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  zgodnie  z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 

§ 7

 

1.     Koszty o których mowa w § 7 Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych w przepisach tytułu III dział 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594, z późn. zm.).

2.     Kierując się tymi przepisami  oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrotu kosztów przejazdu dla osób wzywanych  do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

 

a)    w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu , osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszych procedur. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.

 

b)    zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego(autobusem lub pociągiem w klasie 2, w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia. W przypadku gdy osoba wezwana dokonuje rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu w dniu wezwania załącza bilet w jedną stronę, a zwrot kosztów ustala się w wysokości dwukrotności ceny załączonego biletu, natomiast jeżeli rozliczenie przez wezwanego następuje w innym terminie niż dzień wezwania załącza do oświadczenia bilety w dwie strony przejazdu. W przypadku braku kompletu biletów zwrot kosztów następuje w wysokości cen biletów przedstawionych/ udokumentowanych przez osobę rozliczającą się.

 

c)     w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy najtańszego przewoźnika wykonującego regularne przewozy na danej trasie.

 

d)     Wojskowy Komendant Uzupełnień , zwraca osobie wzywanej koszty przejazdu pojazdem stanowiącym własność lub współwłasność osoby wzywanej obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem).

 

e)     ilość przejechanych kilometrów  niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej , a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległość trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl

 

f)      stawkę za przejazd jednego kilometra ustala się w oparciu o procentową wartość maksymalnej stawki określonej na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.)

 

g)     Stawkę za 1 km przebiegu, niezbędną do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Słupsku ustala się w następującej wysokości:

1.  dla samochodów z silnikiem o pojemności do 900 cm3 - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;

2.  dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f ;

3.  dla motocykla - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;

4.  dla motoroweru- 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;

w  zaokrągleniu do części setnych.

 

h)     zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko w wypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż

§ 8
 

Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-align: center; text-indent: 20.65pt; line-height: normal;zarobki i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, nie przysługuje - art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)

§ 9

Uzyskanie zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki  i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące przysługuje w przypadku złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

 
§ 10

 

Przyznane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Słupsku należności za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu wypłaca się osobie wezwanej na zasadach określonych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce:

 

a)     przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku (oświadczeniu);

b)     przekazem pocztowym na adres osoby wezwanej;

          bez obciążenia wezwanego kosztami przelewu (przekazu).

 § 11

 
Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w § 5 i 6, przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

 

  

INFORMACJE DODATKOWE

 

Zgodnie z Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Słupsku Nr 4 z dnia 10.01.2014 r. dotyczącym procedur zwrotu osobom wezwanym kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.) w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Słupsku przy rozliczeniu zwrotu kosztów przejazdu obowiązują n/w stawki za 1 km przebiegu pojazdu:

 

1.    dla samochodów z silnikiem o pojemności do 900 cm3 – 0,26 zł;

2.    dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – 0,42 zł;

3.    dla motocykla – 0,11 zł;

4.    dla motoroweru – 0,07 zł.

 
  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

Załącznik nr 1 – Wniosek za utracone zarobki

Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie wydane przez pracodawcę

 

  

 


PODSTAWA PRAWNA:

 

 

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

  3. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 173 z późn. zm.)

  4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 300 z późn. zm.)

  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

  6. Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.)